Childspace Foundation Nepal

  • 2003–

Childspace Foundation Nepal

Monikielisen Nepalin vuonna 2015 hyväksytty perustuslaki takaa kaikille oikeuden perusopetukseen. Etnisiin vähemmistöihin kuuluvilla on oikeus saada opetusta äidinkielellään. Tamang-alkuperäiskansaan kuuluvista lapsista moni lopettaa kuitenkin koulunkäynnin jo alaluokilla omakielisen opetuksen puuttuessa.

Childspace Foundation Nepal on tamang-vähemmistöön kuuluvien aktivistien vuonna 2003 perustama järjestö. Järjestö keskittyy tamangien aseman ja oikeuksien parantamiseen. Tasi Lama Tamang toimii järjestön puheenjohtajana.

KIOSin tuella Childspace-järjestö on kouluttanut opettajia kulttuurisensitiivisestä opettamisesta ja tuottanut omakielistä oppimateriaalia. Järjestö on vaikuttanut viranomaisiin tamanginkielisen perusopetuksen toteutumiseksi ja lisännyt tietoisuutta alkuperäiskansojen oikeudesta opetukseen omalla äidinkielellään sekä tamangien itsensä että koulujen ja päätöksentekijöiden keskuudessa.

Työn ansiosta opetusviranomaiset rekisteröivät vuonna 2015 kaikki 7 hankkeeseen osallistunutta koulua monikielisiksi, mikä Nepalissa mahdollistaa opetuksen nepalin kielen lisäksi jollain paikallisella kielellä. Lisäksi viranomaiset kutsuivat 7 000 muuta koulua hakemaan monikielisen koulun statusta.

Oikeus opetukseen on yksi keskeisimmistä ihmisoikeuksista, sillä se mahdollistaa ihmisen osallistumisen yhteiskunnalliseen elämään. Ilman sitä moni muu ihmisoikeus jäisi toteutumatta. Oikeutta saada opetusta omalla äidinkielellään ei kuitenkaan ole suoraan turvattu ihmisoikeussopimuksissa.

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimus nro 169 on ainoa kansainvälinen sopimus alkuperäiskansojen oikeuksista, joka on oikeudellisesti sitova siihen liittyneelle valtiolle. Nepal on ainoana Aasian maana ratifioinut sopimuksen. Sopimuksessa säädetään myös oikeudesta opetukseen.

Sopimuksen mukaan alkuperäiskansoilla on oikeus saada vähintään yhtä laadukasta koulutusta kuin muu väestö. Lisäksi koulutuksessa pitää ottaa huomioon heidän erityistarpeensa ja toiveensa – myös niin, että he saavat itse osallistua koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Sopimuksessa korostetaan, että lapset on mahdollisuuksien mukaan opetettava lukemaan ja kirjoittamaan omalla äidinkielellään, ja että valtioiden tulee edistää tätä tavoitetta.