01.03.2010
Uutiset
Kenia

YAKin tavoitteena on oikeusjärjestelmä, jossa lapsia ei kohdella aikuisina

Kenian oikeusjärjestelmä kohtelee rikkeen tehneitä lapsia usein samoin perustein kuin aikuisia ottamatta huomioon rikkeen tehneiden nuorten elinolosuhteita, köyhyyttä tai kouluttamattomuutta. KIOSin hankekumppani YAK pyrkii työllään kehittämään oikeusjärjestelmää, joka perustuisi nuorten sopeuttamiseen takaisin yhteiskuntaan. KIOS on tukenut YAKia vuodesta 2006 ja aloittanut sittemmin myös erillisen kumppanuusohjelman järjestön kanssa.

Kenian oikeusjärjestelmä voi olla lapselle rankka: rikkeeseen syyllistyneet lapset tuomitaan usein samoin perustein kuin aikuiset. Nuoriso-oikeuden eteen tulevista nuorista suurin osa on kuitenkin syyllistynyt vain pieniin rikkeisiin, joiden taustalla on vaikeita elinolosuhteita, köyhyyttä sekä tukijärjestelmien ja koulutuksen puutetta. Tärkeintä olisi saada heidät sopeutettua takaisin yhteiskuntaan ja taata heidän oikeusturvansa. Sopeuttamiseen ja oikeusturvan takaamiseen perustuva oikeusjärjestelmä edellyttäisi parempaa yhteistyötä viranomaisten ja lasten yhteisöjen välillä. Riittämättömän yhteistyön lisäksi Kenian nuoriso-oikeusjärjestelmä kärsii resurssien ja kattavan kuntoutusstrategian puutteesta.

”Paras tapa selviytyä kasvatuslaitoksessa on ystävystyä vartijoiden kanssa ja olla piilossa.”

Youth Alive! Kenyan (YAK) nuoriso-ohjelman tavoitteena on tehostaa nuorten sopeuttamiseen perustuvaa nuoriso-oikeutta. Hankkeella pyritään parantamaan sopeutumista edistäviä toimenpiteitä laitoksissa, kehittämään laajemmin lainsäädäntöä ja menettelytapoja sekä vahvistamaan yhteisön kapasiteettia ja yhteyksiä viranomaisiin.

Vuonna 1999 perustettu YAK on nuorten terveys-, ympäristö-, toimeentulo-, demokratia-, hallinto- ja ihmisoikeusasioita ajava järjestö. KIOS on tukenut YAKin nuoriso-oikeushanketta vuodesta 2006.

Vuonna 2006 KIOS myönsi järjestölle 32 900 euron tuen. YAK piti oikeusistuimien työntekijöille ja lainvalvontaviranomaisille työpajan kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen suhteesta kansainvälisiin lapsen oikeuksien sopimuksiin sekä koulutti huostaanottolaitosten henkilöstöä. YAK järjesti myös yleisöfoorumeita nuorisorikollisuuden syistä sekä tapaamisia viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Huostaanottolaitosten lapsille annettiin oikeusapua, minkä lisäksi vankilasta palaavien nuorten tueksi perustettiin yhteisötason komitea. YAKin monipuoliseen mediatyöhön sisältyi lasten uutiskirjeiden julkaisemisen ja varsinaisen tiedottamisen lisäksi työpaja median edustajille ja analyysi nuorisorikollisuuden käsittelystä tiedotusvälineissä.

Photo: KIOS

Photo: KIOS

Hankkeen toisessa vaiheessa KIOSin 45 500 euron tuella jatkettiin oikeusavun antamista Nairobissa ja Kisumussa. Toisessa vaiheessa laadittiin lisäksi tiedotusmateriaalia, opas parhaista käytännöistä sekä päättäjille osoitettuja uutislehtiä. Kuten hankkeen ensimmäisessä vaiheessa, toisessakin vaiheessa järjestettiin yhteisöfoorumeita sekä lasten oikeuksiin ja nuorisovankiloihin liittyviä koulutuksia. Paikallisia ja kansallisia työpajoja puolestaan järjestettiin mm. nuoriso-oikeuden toimijoille, lastensuojelu- ja muille viranomaisille sekä nuorisojärjestöille.

Hankkeen kolmas, kaksivuotinen vaihe aloitettiin vuonna 2009. KIOS tukee hankkeen kolmatta vaihetta 92 300 eurolla. Tähän mennessä YAK on tiedottanut lasten oikeuksista, tuottanut julkaisuja sekä valmistellut dokumenttia nuoriso-oikeudesta. Lisäksi hankkeessa on annettu oikeusapua ja koulutettu nuorisovankiloiden henkilökuntaa.

”Käytännössä henkilökunnan muodostavat vanginvartijat, joilla ei ole minkäänlaista erityiskoulutusta lasten erityistarpeisiin liittyen.”

YAKin nuoriso-oikeustoiminnan vahvuuksia ovat sujuva yhteistyö eri toimijoiden, erityisesti viranomaisten ja huostaanottolaitosten kanssa, oikeusapuohjelma ja hankkeen laaja-alainen lähestymistapa nuoriso-oikeuteen. Hankkeen toteutumisen kannalta haasteita on aiheutunut muun muassa hankkeen toimintojen sovittamisesta yhteen viranomaisten aikataulujen kanssa. Lisäksi oikeusavun odotettua suurempi asiakasmäärä, siviilitapausten määrä ja tapausten siirtäminen tavallisten oikeusistuimien käsiteltäviksi ovat aiheuttaneet haasteita hankkeen toteuttamiselle. YAK tekeekin yhteistyötä tuomareiden yhdistyksen kanssa varmistaakseen lasten tapausten käsittelemisen niille tarkoitetussa tuomioistuimessa. Kenian vuoden 2007 vaalien jälkeiset levottomuudet hidastivat myös osaltaan hankkeen toteuttamista.

Photo: KIOS

Photo: KIOS

Hankkeen edetessä toiminnan painopiste on siirtynyt palveluiden tarjoamisesta kansallisen tason vaikuttamistyöhön. YAKin kasvanutta asiantuntijuutta kuvaa se, että YAK pääsi vuonna 2009 mukaan valtion Prison Departmentin tarkkailijaryhmään. YAK on nopeasti tunnistanut paikallisen järjestelmän heikkouksia erityisesti Kisumussa ja pystynyt toiminnallaan tuomaan lisäarvoa nuoriso-oikeusjärjestelmään.

KIOS on vieraillut YAKin luona vuosina 2006, 2008 ja 2009. YAKin toiminnanjohtaja kävi puhumassa KIOSin seminaarissa Helsingissä vuonna 2008.

Location