Ihmisoikeustyö

Ihmisoikeudet ovat luonteeltaan jakamattomia. Se tarkoittaa, että kaikki oikeudet ovat yhtä tärkeitä ja osa suurempaa kokonaisuutta. Siksi KIOS tukee kaikkien oikeuksien vahvistamista, olivat ne taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia tai kansalais- ja poliittisia oikeuksia. Kumppaneidemme työssä etenkin naisten oikeudet, haavoittuvien ryhmien oikeudet ja oikeuden saatavuus ovat usein toistuvia teemoja.

Naisten oikeudet ja tasa-arvo

Naisten oikeuksien edistämiseksi on työskennelty vuosikymmenten ajan niin paikallisesti, alueellisesti kuin globaalistikin. Pitkäjänteisestä työstä ja huomattavistakin edistysaskelista huolimatta naisten ja miesten välinen eriarvoisuus on maailmanlaajuisesti yhä voimakasta. Eri puolilla maailmaa naiset kohtaavat monenlaista syrjintää sukupuolensa vuoksi.

Suurin osa maailman valtioista on ratifioinut YK:n Kaikkinaisen naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen. Valtioiden välillä vallitsee kuitenkin suuriakin eroja sopimuksen toimeenpanon ja vaikutusten suhteen. Kansallinen lainsäädäntö saattaa syrjäyttää kansainvälisesti hyväksytyt oikeudet tai syvään juurtuneet perinteet estää naisten oikeuksien toteutumisen. Merkittävimpiä sukupuolesta johtuvia ihmisoikeusloukkauksia ovat naisiin kohdistuva väkivalta, pakkoavioliitot sekä omistusoikeuksien, osallistumisoikeuksien ja koulutusmahdollisuuksien rajoittaminen.

KIOSin tukemat järjestöt edistävät naisten oikeuksien ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista muun muassa kouluttamalla naisia sekä viranomaisia ihmissoikeuksista sekä tarjoamalla oikeusapua oikeudenloukkausten kohteeksi joutuneille naisille. Lisäksi oikeudenloukkausten dokumentointi ja tiedon levittäminen edelleen viranomaisille ja päättäjille on ollut yksi keskeisistä toimintamuodoista naisten oikeuksien eteenpäin viemiseksi.

Nepalissa KIOSin tuella on vahvistettu naispuolisten ihmisoikeuspuolustajien verkostoa, joka on ollut merkittävä saavutus ihmisoikeuspuolustajien turvallisuuden ja heidän tekemänsä työn vaikuttavuuden kannalta. KIOSin tuki Burundissa on puolestaan auttanut kasvattamaan yleistä tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja madaltanut naisten kynnystä puhua ongelmasta julkisesti. Pakistanissa KIOSin tuella on edistetty naisten äänestämismahdollisuuksia ja Etelä-Aasiassa on kasvatettu ihmisoikeuspuolustajien tietotaitoa TSS-oikeuksista ja naisten oikeuksien edistämisestä niiden avulla.

Haavoittuvien ryhmien oikeudet

Haavoittuvilla ryhmillä viitataan yhteiskunnassa keskimääräistä heikommassa asemassa oleviin ihmisryhmiin. Yhteiskunnasta riippuen haavoittuvassa asemassa voivat olla esimerkiksi uskonnolliset ja etniset vähemmistöt, seksuaalivähemmistöt, vammaiset, HIV-positiiviset tai naiset. Näihin ryhmiin kuuluvat ihmiset ovat usein – eivät kuitenkaan aina – muita alttiimpia syrjinnälle ja ihmisoikeusloukkauksille.

Haavoittuvuus voi olla seurausta epäoikeudenmukaisesta lainsäädännöstä, mutta ennakkoluulot ja asenteet ovat usein myös ratkaisevia. Haavoittuviin ryhmiin kohdistuva syrjintä merkitsee erottelua, jonka vuoksi yksilöiden ja eri ryhmien yhtäläinen oikeus elää ja toimia yhteisöissä estyy. Käytännössä haavoittuvien ryhmien oikeuksien takaamiseksi tarvitaan positiivisia erityistoimenpiteitä. Ilman oikeuksien aktiivista edistämistä ryhmät jäävät entistä alttiimmiksi syrjinnälle ja hyväksikäytölle.

KIOS tekee työtä haavoittuvien ryhmien oikeuksien edistämiseksi ensisijaisesti haavoittuviin ryhmiin kuuluvien toimijoiden kanssa. Näin pystytään varmistamaan työn tarkoituksenmukaisuus ja ryhmien tarpeiden huomioiminen. Oikeuksien toteutumista pyritään turvaamaan muun muassa kouluttamalla haavoittuviin ryhmiin kuuluvia, viranomaisia ja ihmisoikeuspuolustajia, tarjoamalla oikeusapua haavoittuville ryhmille, tiedottamalla oikeudenloukkauksista sekä viranomaisiin kohdistuvalla vaikuttamistyöllä.

KIOSin tuella tehdyn työn ansiosta Bangladeshissa dalit-yhteisön asema on parantunut, joka näkyy muun muassa esiopetukseen osallistuvien dalit-lapsien kasvaneena määränä ja lapsiavioliittojen vähentymisenä. Lisäksi KIOS on tukenut Burundissa batwa-kansaan kuuluvien ihmisoikeustietoisuutta, palveluiden saatavuutta sekä paikallisviranomaisten tietoisuutta alkuperäiskansojen oikeuksista. Sri Lankalla, Ugandassa, Bangladeshissa ja Keniassa KIOSin tuella on parannettu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa sekä heidän oikeuksiensa toteutumista.

Oikeuden saatavuus

Oikeuden saatavuudella tarkoitetaan kykyä ja mahdollisuutta saada oikeutta kokemilleen vääryyksille virallisten tai epävirallisten oikeusinstituutioiden parissa, esimerkiksi käsittelyllä tuomioistuimessa. Oikeuden saatavuudelle saattaa olla yhteiskunnissa useita esteitä.

Ihmiset eivät ylipäätään aina tiedä oikeuksistaan eivätkä mahdollisista ratkaisumekanismeista kohdatessaan kaltoinkohtelua. Ihmiset saattavat myös pelätä oikeusjärjestelmää tai sen edustajia, jos kokevat, että se ei suojele heidän oikeuksiaan. Poliisit saattavat olla korruptoituneita ja tuomarit välinpitämättömiä esimerkiksi naisten tai vähemmistöjen oikeuksia kohtaan.

Lisäksi ihmisiltä saattaa puuttua taloudellisia resursseja oikeudellisen edustuksen saamiseen. Myös itse oikeusjärjestelmä voi olla toimimaton ja heikko. Haavoittuville ryhmille, kuten yhteiskuntien köyhimmille, saattaa olla erityisen vaikea saada oikeutta kokemilleen vääryyksille.

KIOSin tukemat ihmisoikeusjärjestöt muun muassa levittävät tietoa ihmisoikeuksista, kouluttavat tuomareita ja poliiseja, antavat oikeusapua ja -neuvontaa etenkin erityisen haavoittuville ryhmille sekä seuraavat tuomioiden toimeenpanoa.

Etelä-Aasiassa KIOSin kumppanit ovat kouluttaneet tuomareita ja juristeja joukkokanteiden käytöstä laajempien ihmisryhmien oikeuksien edistämiseksi. KIOSin tuella on myös lisätty syrjittyjen dalitien tietämystä oikeuksistaan Intiassa ja Bangladeshissa. Keniassa on aloitettu joukkokanne Mombasan slummiyhteisöjen turvallisen ja puhtaan elinympäristön turvaamiseksi. Oikeuden saatavuuden edistäminen on vahvasti esillä KIOSin kumppaneiden työssä sekä itäisessä Afrikassa että Etelä-Aasiassa.

Jaa
Share: