KIOSin suositukset hallitusohjelmaan 2023 – 2027

1. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on edistettävä johdonmukaisesti ulkopolitiikan pitkäaikaisia tärkeitä arvoja, kuten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista

Pitkäjänteinen työ Suomen ulkopolitiikan kantavien teemojen edistämiseksi on jatkuttava seuraavallakin hallituskaudella. Naisten ja tyttöjen aseman parantamisen, kansalaisyhteiskunnan tilan ja ihmisoikeuspuolustajien toimintamahdollisuuksien ja demokratian ja oikeusvaltion turvaamisen sekä ihmisoikeuksien kunnioittamisen takana on seisty hallituskokoonpanosta riippumatta, ja pitkäjänteisellä työllä voimme saavuttaa tuloksia 

2. Kehitysyhteistyön rahoitusta on lisättävä

Kehitysyhteistyön rahoitus on nostettava 0,7 %:iin BKTL:stä, ja tähän on luotava realistinen ja uskottava tiekartta jo hallitusneuvotteluissa. Suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen työ on tuloksellista, ammattimaista ja tarkoin valvottua, ja se edistää globaalia rauhaa, demokratiaa, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Maailman suuria haasteita on kannattavaa pyrkiä ratkaisemaan ennaltaehkäisevästi ja paikallisista lähtökohdista, ja tähän työhön suomalaiset järjestöt osallistuvat. 

3. Suomen on selkeästi tuettava vapaata kansalaisyhteiskuntaa Suomessa ja ulkomailla ja sitä, että kansalaisten vaikutusmahdollisuudet säilyvät eri puolilla maailmaa 

Vapaa kansalaisyhteiskunta on globaalin kehityksen ja demokratian tärkeä rakennuspalikka ja tae sille, että yhteiskunnat kehittyvät kestävästi. On tärkeää, että kansalaiset voivat osallistua päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ilmaista mielipiteensä vapaasti. Toimiva kansalaisyhteiskunta huolehtii siitä, että valtaa pitävät kunnioittavat ihmisoikeuksia. Kun yhteiskunnallinen kehitys tapahtuu paikallisten ihmisten aloitteesta ja paikallisista lähtökohdista, muutos on kestävää. 

4. Suomen on toimittava aktiivisesti ihmisoikeuksien hyväksi kansainvälisillä areenoilla ihmisoikeuksien puolustajana, erityisesti YK:n ihmisoikeusneuvostokaudella 20222024  

YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä vuosina 20222024 Suomella on erinomainen mahdollisuus käytännössä edistää ihmisoikeussopimuksien noudattamista, jokaisen maan ihmisoikeustilanteen säännöllistä tarkastelua ja sitä, että ihmisoikeusrikkomukset tulevat julki. Kansalaisyhteiskunnan osaamista ja ymmärrystä kannattaa hyödyntää ja osallistumista tukea.

5. Suomen ihmisoikeustilannetta on tarkasteltava säännönmukaisesti ja kriittisesti  

Suomessa tehtävien poliittisten päätösten, linjausten ja lainsäädännön ihmisoikeusvaikutuksia on tarkasteltava johdonmukaisesti, aktiivisesti ja kriittisesti. Kansainvälisten ihmisoikeusvalvontaelinten suositukset ja toimeenpanon tilanne käsitellään säännöllisesti valtioneuvostossa ja eduskunnassa. Ihmisoikeustilannetta tarkastelevien tahojen resurssit on turvattava. Päätöksissä on otettava huomioon erityisesti vaikutukset erilaisille haavoittuvassa asemassa oleville ihmisryhmille. Suomen valtion on turvattava perusoikeuksien toteutuminen yhdenvertaisesti kaikille.   

6. Yritysten vastuullinen toiminta on turvattava lainsäädännöllä  

Yritysten vastuullisuus ei voi perustua pelkästään vapaaehtoisuuteen. Siksi tarvitaan sitovaa lainsäädäntöä, jota täydentävät esimerkiksi vapaaehtoiset ohjeistukset. Yritysten ei pitäisi pelkästään pyrkiä siihen, etteivät ne tee ihmisoikeusloukkauksia, vaan aktiivisesti tunnistaa toimintansa riskit ja tehdä korjaavia toimenpiteitä, mikäli ihmisoikeuksia loukataan. Suomen tulee edistää kunnianhimoista yritysvastuulakia niin kotimaassa kuin EU-tasollakin. 

 

Jaa
Share: