Ihmisoikeuspuolustajat

Ihmisoikeuspuolustajat – sosiaalisen muutoksen voima

Jokaisella on oikeus ja velvollisuus edistää ja suojella ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuspuolustajalla tarkoitetaan ihmistä, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa pyrkii edistämään tai suojelemaan ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuspuolustaja ei välttämättä ole tunnettu ja tunnustettu ihmisoikeusaktivisti eikä kaikki ihmisoikeustyötä tekevät välttämättä osaa ajatella itseään ihmisoikeuspuolustajana.

Tärkeintä ihmisoikeuspuolustajan määritelmässä on työn sisältö; pyrkimys edistää ja suojella ihmisoikeuksia, oli ne sitten taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia tai poliittisia ja kansalaisoikeuksia. Ihmisoikeuspuolustajat voivat pyrkiä esimerkiksi pelastamaan oman yhteisönsä tyttöjä sukupuolielinten silpomiselta, estämään slummiasukkaiden pakkohäätöjä tai puolustamaan sananvapautta.

Ihmisoikeuspuolustajat voivat olla mukana myös kansainvälisissä toimissa ja pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien tai vaikkapa Afrikan unionin ihmisoikeuselimissä käytävään keskusteluun.

Valtioilla on velvollisuus suojella rauhanomaista ihmisoikeustyötä

Ihmisoikeustyötä tehdään usein kutsumuksesta, ja jotkut ihmisoikeuspuolustajat tekevät työtään jopa turvallisuutensa uhalla. Valtioiden tulisi suojella rauhanomaista ihmisoikeustyötä. Nämä periaatteet ovat kirjattu YK:n ihmisoikeus­puolustajia koskevaan julistukseen vuonna 1998. Julistus tunnustaa yksilöiden ja kansalais­järjestöjen tärkeän roolin demokratian vaalijoina ja ihmisoikeuksien puolusta­jina.

Euroopan unioni on laatinut omat suuntaviivat ihmisoikeuspuolustajien suojelun edistämiseksi. KIOS ja useat muut ihmisoikeusjärjestöt kannustivat Suomea laatimaan omat ohjeistuksensa EU:n suuntaviivojen käytännön toteuttamiseksi. Suomen ohjeistuksen ihmisoikeuspuolustajien suojelusta julkaistiin marraskuussa 2014. Suomen ohjeistuksen mukaan, “Suomen ulkopolitiikan tavoitteena on oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen maailmanlaajuisesti. Ihmisoikeuspuolustajien tukeminen ja suojelu ovat tärkeä osa tätä tavoitetta.

Tästä huolimatta kansalaisyhteiskunnan ja samalla monien ihmisoikeuspuolustajien tila on käynyt useissa maissa kapeaksi. Monet hallitukset rajoittavat muun muassa sanan- ja kokoontumisvapautta yhä tiukemmalla lainsäädännöllä ja antavat viranomaisille enemmän valtaa puuttua kansalaisyhteiskunnan työhön. Järjestöt ja aktivistit saattavat kokea uhkaa sekä viranomaisten että esimerkiksi ääriliikkeiden taholta. Myös eri yhteisöjen asenteet saattavat vaikuttaa siihen, miten avoimesti ihmisoikeuksia voidaan edistää. Muun muassa naispuoliset ihmisoikeuspuolustajat voivat kokea uhkaa omilta yhteisöiltään pyrkiessään edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

KIOS tukee oikeutta puolustaa ihmisoikeuksia

KIOSin tehtävään kuuluu vahvistaa kansalaisyhteiskunnan oikeutta puolustaa ihmisoikeuksia. Tätä tehdään muun muassa vahvistamalla järjestöjen osaamista, verkostoja sekä turvallisuutta.

Etelä-Aasiassa naisten oikeudet toteutuvat usein erittäin heikosti ja naispuoliset ihmisoikeuspuolustajat saattavat kokea haasteellisena yleiseen ihmisoikeuskeskusteluun osallistumisen, koska tämä haastaa yhteiskuntien patriarkaalisia rakenteita. KIOS on tukenut naispuolisten ihmisoikeuspuolustajien työtä esimerikiksi Nepalissa. Women’s Rehabilitation Center Nepal (WOREC) -järjestö on rakentanut Nepaliin laajan naispuolisten ihmisoikeuspuolustajien verkoston. Naispuolisten ihmisoikeuspuolustajien toimintaa on tuettu myös pakistanilaisen Democratic Commussion for Human Development (DCHD) järjestön kautta.

Itä-Afrikassa KIOS on tukenut muun muassa East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project (EHAHRDP) -järjestöä. KIOSin tuella EHAHRDP on esimerkiksi vahvistanut burundilaisten ja ruandalaisten ihmisoikeusjärjestöjen kapasiteettia turvallisuuteen ja vaikuttamistyöhön liittyvissä kysymyksissä. Burundissa ihmisoikeuspuolustajat ovat joutuneen erityisen vainon kohteeksi, koska suuri osa kansalaisyhteiskuntaa nousi vastustamaan maan nykyisen presidentin valtaan takertumista vuonna 2015.

Ugandassa KIOS on rahoittanut Defenders Protection Initiativen (DPI) toimintaa, jolla on pyritty vahvistamaan ruohojuuritason toimijoiden turvallisuutta ja kapasiteettia. Ugandassa sananvapautta ja kokoontumisvapautta on pyritty hallinnon taholta rajoittamaan entisestään viime vuosina ja etenkin korruptiosta ja luonnonvarojen käytöstä puhuvat järjestöt ja journalistit ovat ahtaalla.

Lisätietoa ja resursseja

Ihmisoikeuspuolustajia koskevat julistukset ja ohjeistukset

YK:n ihmisoikeuspuolustajia koskeva julistus

Ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan Unionin suuntaviivat

Suomen ulkoasiainhallinnon julkiset ohjeet EU:n ihmisoikeuspuolustajia koskevien suuntaviivojen käytännön toteuttamisesta

YK:n päätöslauselma ihmisoikeuspuolustajien suojelusta

YK:n päätöslauselma naispuolisten ihmisoikeuspuolustajien suojelusta

ETYJ:in ohjeistus ihmisoikeuspuolustajien suojeluun

Ihmisoikeuspuolustajia tukevia toimijoita Itä-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa

Women’s Rehabilitation Center Nepal WOREC

East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project EHAHRDP

Defenders Protection Initiative DPI

Democratic Commission for Human Development DCHD

Forum Asia

Ihmisoikeuspuolustajia tukevia kansainvälisiä toimijoita

Frontline Defenders

World Organization against Torture

Freedom House

FIDH

Human Rights House Network

Protection International

Amnesty International

Jaa
Share: