KIOSin strategia

Tarkoitus

KIOS on kehittyvien maiden ihmisoikeuspuolustajien kumppani. KIOS tukee ja edistää kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ihmisoikeustyötä paikallisten aloitteiden pohjalta sekä tekee ihmisoikeuspoliittista vaikuttamistyötä ja viestintää.

KIOS edistää ihmisoikeuksien toteutumista kehittyvissä maissa siinä muodossa kuin ihmisoikeudet on määritelty Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimuksissa ja -asiakirjoissa sekä alueellisissa ihmisoikeusasiakirjoissa. Ihmisoikeudet ovat universaaleja luovuttamattomia oikeuksia, joihin kaikilla ihmisillä on yhtäläinen oikeus. Toiminnassa huomioidaan YK:n kestävän kehityksen periaatteet.

Suunta

KIOSin työ tähtää siihen, että kaikkien ihmisten yhtäläiset ihmisoikeudet toteutuvat ja valtiot ovat sitoutuneita ihmisoikeuksiin lainsäädännössään ja sen toimeenpanossa. Työmme keskiössä on syrjittyjen ja kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien toteutuminen.

KIOS toimii niin, että ihmisoikeusliikkeet vahvistuvat KIOSin toimintamaissa ja -alueilla saaden aikaan muutosta omien tavoitteidensa mukaisesti. KIOS kehittää työn seurantaa ja arviointia, jotta hyvät toimintamallit erottuvat ja niitä voidaan voimistaa. KIOS verkostoituu tiiviimmin kansainvälisesti ja kehittää omia rahoitus- ja tukiprosessejaan. Tuomme aktiivisesti esille ihmisoikeustyön merkityksen kestävälle kehitykselle ja rauhalle. Toimimme ihmisoikeusasiantuntijana eri kohderyhmille Suomessa.

Maailman megatrendit ja KIOS

Ihmisoikeuksien edistäminen ja demokratia ovat globaalisti vastatuulessa ja ihmisoikeustyö on muuttunut yhä haastavammaksi. Ilmastonmuutos on suuri uhka ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta. Eriarvoisuuden kasvu lisää ihmisoikeusongelmia ja vähentää heikoimpien mahdollisuuksia puolustaa oikeuksiaan. Koronapandemia muuttaa ihmisoikeustilannetta ja sen parantamiseksi tehtävää työtä monin tavoin. Ihmisoikeustyön tarve on entistä selkeämpi.

KIOS keskittyy edelleen ihmisoikeusperustaisuuden mukaisesti erityisesti marginalisoitujen ryhmien, naisten ja tyttöjen ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien edistämiseen. Ihmisoikeuspuolustajien työn ja turvallisuuden tukeminen monipuolisesti säilyy KIOSin toiminnassa keskeisenä. KIOSin tukema alueellinen työ pyrkii vahvemmin tuomaan yhteen ihmisoikeuspuolustajia vahvistaen verkostoitumista. Ihmisoikeustyötä tekevien kansalaisjärjestöjen liikkumavaran kaventuessa KIOSin kykyä joustaa ja tukea järjestöjä heidän omissa aloitteissaan kehitetään edelleen. llmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutukset ihmisoikeuksiin ovat nousemassa yhä enemmän esille, ja KIOS seuraa ja integroi näihin liittyviä ihmisoikeusnäkökulmia työhönsä ja antamaansa tukeen. Valtioiden ohella muidenkin toimijoiden, kuten yritysten, on kannettava vastuuta ihmisoikeuksista ja KIOS kehittää yritysyhteistyötä ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Perustehtävämme ja niissä kehittyminen

Kumppaneiden eettiset valintaprosessit ja rahoitus

Tavoite: Rahoitamme ihmisoikeuksia edistävien kansalaisyhteiskunnan toimijoiden työtä säätiön säännösten ja linjausten mukaisesti, vahvistamalla alueellisia ja temaattisia painopistealueita.

Annamme suoraa rahoitusta kehittyvien maiden kansalaisjärjestöjen ja -liikkeiden ihmisoikeustyölle. Työmme lähtökohtana on kumppanien vahva omistajuus.

Identifioimme ja valitsemme kumppaneiksi luotettavia ja relevantteja ihmisoikeustyötä tekeviä kansalaisyhteiskunnan toimijoita kehittyvissä maissa. Rahoitettavat aloitteet ja kumppanit valitaan avoimen haun kautta tai pyytämällä hakemuksia identifioiduilta ihmisoikeustoimijoilta. Kaikki hakemukset arvioidaan yhtenäisen kriteeristön perusteella.

KIOSin tukemien kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tulee kunnioittaa ihmisoikeuksien jakamattomuuden periaatetta sekä toimia kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeussopimusten ja ihmisoikeusperustaisuuden viitekehyksessä. Rahoitettavan työn tulee tähdätä tämän viitekehyksen toimeenpanoa vahvistavien rakenteellisten muutosten edistämiseen.

KIOS huomioi keskeiset suomalaisen ja kansainvälisen kehityspolitiikan linjaukset ja itse saamansa rahoituksen ehdot kumppanien valintaprosessissa ja kumppanien työn tukemisessa.

Kumppanien työn aktiivinen tukeminen

Tavoite: Kumppanien osaaminen ja kyvyt vahvistuvat ja ne pystyvät edistämään ja puolustamaan ihmisoikeuksia aiempaa paremmin myös haastavissa olosuhteissa.

Vahvistamme kumppaneidemme osaamista, jotta niiden ihmisoikeustyö olisi tuloksellisempaa ja vaikuttavampaa. Ohjaamme ja neuvomme tarvittaessa kumppaneitamme mm. ihmisoikeuksien sisältökysymyksissä sekä ihmisoikeusperustaisuuden ja muun ohjeistuksen soveltamisessa. Sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioimiseen ja moniperustaiseen syrjintään kiinnitetään erityistä huomiota. Lisäksi annamme tukea hankkeen tai ohjelman suunnittelussa, talous- ja hanke- tai ohjelmahallinnossa sekä raportoinnissa.

Kehitämme tulosseurantaamme jatkuvasti, mitaten kuinka ohjelmamme on toiminut ihmisoikeusperustaisessa tulosohjausmallissa. Tulosalueina ovat kumppaneiden ja heidän verkostojensa vahvistuminen, oikeudenhaltijoiden ja ihmisoikeuspuolustajien kasvanut tietoisuus ja kyky vaatia oikeuksiaan, oikeudellisten mekanismien tasa-arvoisempi toiminta ja oikeuteen pääsyn lisääntyminen, sekä vastuunkantajien lisääntynyt tilivelvollisuus ja tietoisuus velvollisuuksistaan.

Vahvistamme ihmisoikeuspuolustajien asemaa ja turvallisuutta rahoittamalla ihmisoikeuspuolustajien turvallisuuskoulutusta ja muita turvatoimia, kehittämällä omaa ja kumppaneidemme verkostoitumista sekä ihmisoikeuspoliittisella vaikuttamistyöllä ja viestinnällä.

Tuemme myös yleisemmin kumppaneidemme verkostoitumista kansallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti. KIOS pyrkii järjestämään kumppaneiden kanssa yhteisiä koulutuksia ja seminaareja kohdemaissa. Kumppaneiden alueellista ja kansainvälistä verkostoitumista ja vertaisoppimista tuetaan ja kannustetaan.

Kehittyvien maiden ihmisoikeuspuolustajien työn ja sen edellytysten tunnetuksi tekeminen

Tavoite: Kehittyvien maiden ihmisoikeusliikkeet ja ihmisoikeuspuolustajat saavat työlleen näkyvyyttä Suomessa.

Viestimme Suomessa kumppaneidemme ihmisoikeustyöstä ja sen tuloksista. Kerromme toiminta-alueidemme ihmisoikeustilanteesta, ihmisoikeuspuolustajien asemasta ja kansalaisyhteiskunnan tilasta. Tuomme esille ihmisoikeustyön merkityksen kestävälle kehitykselle ja rauhalle.

KIOSin temaattiset ja maantieteelliset painopisteet sekä kehittämisalueet ohjaavat viestinnän sisältöjä ja kohderyhmiä. Viestinnästä tehdään erillinen vuosittainen toimintasuunnitelma, joissa määritellään viestit ja kohderyhmät tarkemmin.

Pyrimme kasvattamaan toimittajien tietoisuutta kehittyvien maiden ihmisoikeuspuolustajien tekemästä työstä ja lisäämään sen näkyvyyttä suomalaisessa mediassa.

Ihmisoikeusasiantuntijuus ja vaikuttaminen

Tavoite: Verkostoidumme kansainvälisesti ja toimimme aktiivisesti ihmisoikeusasiantuntijana eri kohderyhmille. KIOS on 2024 se taho, jonka puoleen käännytään, kun tarvitaan tietoa ihmisoikeustilanteesta maatasolla.

Tarjoamme asiantuntemustamme muiden käyttöön ihmisoikeustietoisuuden kasvattamiseksi. Teemme aloitteita päättäjien suuntaan.

Käymme keskustelua päättäjien ja vaikuttajien kanssa toimintamaidemme ja -alueidemme ihmisoikeustilanteesta ja kansalaisyhteiskunnan tilasta sekä kumppaneidemme esiin nostamista ajankohtaisista ihmisoikeuskysymyksistä.

Lisäksi teemme vaikuttamistyötä niiden yksittäisten ihmisoikeuspuolustajien tukemiseksi, joiden tilanteesta KIOSilla on ensikäden tietoa.

Teemme pitkäjänteisempää vaikuttamistyötä ihmisoikeuspuolustajien työtä tukevien toimintamallien kehittämiseksi ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi osana Suomen ja Euroopan Unionin ulko- ja kehityspolitiikkaa.

KIOSin temaattiset ja maantieteelliset painopisteet sekä kehittämisalueet ohjaavat vaikuttamistyön sisältöjä ja kohderyhmiä. Toimisto laatii vuosittain listan ajankohtaisista kysymyksistä ja tekee sen pohjalta vaikuttamistyön toimintasuunnitelman. Muihin esiin nouseviin tärkeisiin ihmisoikeuskysymyksiin pyritään vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Strategiset valintamme

Maantieteelliset alueet

Strategiakaudella 2021-2024 KIOS suuntaa rahoituksensa pääosin Itä-Afrikkaan ja Etelä-Aasiaan, jotka nostetaan esille myös tiedotus- ja vaikuttamistyössä. KIOSilla on vahvaa osaamista näiden alueiden ihmisoikeuskysymyksistä sekä ihmisoikeustyön kentästä.

  1. Pääosa tuesta kohdennetaan keskeiselle A-kehän toiminta-alueelle, johon kuuluvat Itä-Afrikassa Kenia ja Uganda sekä Etelä-Aasiassa Nepal ja Sri Lanka. Lisäksi tähän kuuluvat alueellista yhteistyötä edistävät hankkeet tai ohjelmat, joilla voidaan merkittävästi edistää ihmisoikeusjärjestöjen, -liikkeiden ja –puolustajien verkostoitumista, turvallisuutta ja osaamista.
  2. B-kehän toiminta-alueet, joihin kohdennetaan pienempi tukimäärä, ovat Itä-Afrikassa Ruanda ja Burundi sekä Etelä-Aasiassa pakolaisuudessa toimivat tiibetiläisjärjestöt.
  3. Tarvittaessa nimetään C-kehän toiminta-alueelle maita tai toimijoita. Uusia toiminta-alueita kartoitetaan 1) jos toimintaympäristö A- ja B-toiminta-alueille muuttuu niin haasteelliseksi, että KIOSin tukea ei kyetä käyttämään merkityksellisesti tai riittävästi, tai 2) jos avautuu rahoitushaku, joka on KIOSin työn kannalta tärkeä, mutta kohdistuu osittain tai kokonaan määriteltyjen toiminta-alueiden ulkopuolelle.

Teemat

Strategiakaudella 2021-2024 rahoitusta kohdennetaan erityisesti kolmelle pääteemalle, jotka nostetaan esille myös tiedotus- ja vaikuttamistyössä. Nämä teemat ovat nousseet esiin KIOSin, kumppaneiden ja sidosryhmien osaamisen, linjausten ja tarpeiden pohjalta.

Oikeusvaltio ja demokratiaoikeudet

Oikeusvaltiokehitys ja demokratiaoikeuksien tila ovat heikentyneet voimakkaasti viime vuosina. Erityisesti haavoittavassa asemassa olevien ihmisten perustavanlaatuiset kansalais- ja poliittiset oikeudet toteutuvat yhä huonommin KIOSin toiminta-alueilla ja globaalisti.

Strategiakaudella 2021-2024 tukea suunnataan erityisesti sellaiseen oikeusvaltiota ja demokratiaoikeuksia vahvistavaan työhön, jossa huomioidaan yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo

Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon hankkeilla on ollut keskeinen asema KIOSin ohjelmassa ja molempien osalta on nähty myös taaksepäin vievää kehitystä viime vuosina ja erityisesti koronapandemian aikana.

Strategiakaudella 2021-2024 tuetaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävää työtä huomioiden niin taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset kuin kansalais- ja poliittiset oikeudet. Lisäksi tukea suunnataan erityisesti moniperustaisesti syrjittyjen ihmisten sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksien suojeluun ja edistämiseen.

Yritystoiminta ja ihmisoikeudet

Yritystoiminnan haitalliset vaikutukset erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien ihmisoikeuksiin ovat nousseet näkyvästi esille viime vuosina.

Strategiakaudella 2021-2024 tukea suunnataan sellaiseen yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia käsittelevään työhön, jonka keskiössä on haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien suojeleminen ja edistäminen.

Läpileikkaavat teemat

Läpileikkaavat teemat, jotka ovat olleet keskeisesti esillä kehitysyhteistyön ja ihmisoikeustyön kentällä, huomioidaan kokonaisvaltaisesti KIOSin toiminnassa ja rahoittamassa työssä.

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo

KIOS kehittää omaa toimintaansa erityisesti sen osalta, miten vammaisten henkilöiden oikeudet ja syrjityt ryhmät sekä tasa-arvokysymykset huomioidaan kaikessa hanke- ja  ohjelmatyössä.

Ihmisoikeuspuolustajien turvallisuus

Ihmisoikeuspuolustajien turvallisuus on heikentynyt viime vuosina ja digitaalinen kehitys luo sekä lisäuhkia että mahdollisuuksia. Näihin on syytä panostaa myös jatkossa, myös läpileikkaavana teemana kaikissa hankkeissa ja ohjelmissa. Digitaalisuuteen ja turvallisuuteen liittyvää osaamista tulee lisäksi kehittää ja päivittää.

Ympäristö – ja ilmastokysymykset

Ympäristö- ja ilmastokysymykset liittyvät muun muassa yritystoimintaan, ja monet KIOSin kumppaneista ovat kiinnostuneita ilmastokysymysten vaikutuksista ihmisoikeuksiin ja raportoivat asiasta. Toisaalta KIOSilla on paljon kumppaneita, joille ilmastokysymykset ovat vielä uusi asia. On tärkeää, että KIOS kasvattaa omaa osaamista asiassa sekä myös ohjaa ja kannustaa kumppaneita huomioimaan ilmastoasiat kaikessa työssä.

 

Lue koko strategia (pdf)

Jaa
Share: